transporttåg i höstlandskap.

Hållbara transporter

Vill du vidareutvecklas inom din yrkesroll och spetsa din kompetens inom hållbara transporter? Då är detta utbildningen för dig!

Utbildningen är flexibel och genomförs på distans, på halvtid, för att underlätta för yrkesverksamma att delta. Lektioner en kväll i veckan under 18 veckor. Under en kort studietid bygger du på dina tidigare kunskaper och yrkeserfarenhet.

Efter utbildningen kommer du att ha kompetenser att

  • ingå i en ledningsfunktion inom transport, spedition och lager som arbetar med hållbar utveckling
  • kunna anta ett hållbarhetsperspektiv vid upphandling och inköp av tjänster som berör transport, spedition och lager
  • stärka verksamhetens konkurrenskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Du får kunskaper om/i godstransportsystemet och dess aktörer; hur branschen transporter, spedition och lager kan bidra till att uppfylla Agenda 2030-målen; godstransporters miljöpåverkan; bränsle- och lastbilstyper; investeringskalkyler; transporteffektivitet; aktuellt regelverk vad gäller transporter, arbetsmiljö och arbetsrätt; säkerhetsaspekter inom transport och lager; marknadsföring och ”nudging”.

Efter utbildning har du färdigheter i att utforma mål, handlingsplaner och indikatorer med tillhörande uppföljning som utgår från relevanta delar i Agenda 2030; göra analyser och kalkyler kopplat till investeringsbeslut; genomföra riskbedömningar och vidta förebyggande åtgärder vad gäller kris- och nödlägessituationer; arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och skapa en hälsosam arbetsplats.

Utbildningen är CSN-berättigad. Har du dessutom kanske rätt till det nya omställningsstudiestödet? Läs mer här: Omställningsstudiestöd, CSN.
Har du frågor om studiestöd kontakta CSN.

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolan krävs det särskilda förkunskaper till denna utbildning.

Särskilda förkunskaper

Yrkeserfarenhet minst 1 år på heltid inom logistik-, inköps- eller transportsektorn med någon form av administrativ, planerande eller arbetsledande tjänst.

eller

Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom transportlogistik, affärslogistik, logistik, supply chain, inköp och upphandling eller annat område som bedömts relevant.

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar meritpoäng/jämförelsetal.

Yrkeserfarenhet eller utbildning

Relevant yrkeserfarenhet på heltid inom logistik-, inköps- eller transportsektorn med någon form av administrativ, planerande eller arbetsledande tjänst:

>1-2 år: 1p

>2-3 år: 2p

>3-4 år: 3p

>4 år: 4p

Eftergymnasial utbildning med godkända betyg inom transportlogistik, affärslogistik, logistik, supply chain, inköp och upphandling, eller annat område som bedöms relevant:

>2-3 år: 1p

>3 år: 2p

Meritpoäng är jämförelsetal

Nu har en total meritpoäng räknats ut för varje behörig sökande. Östsvenska Yrkeshögskolan AB genererar sedan den lista där de sökande rangordnas efter sina meritpoäng vilka utgör jämförelsetal. I de fall då jämförelsetalen inte kan särskilja mellan sökande kommer lottning att ske.

Godstransporter och miljöpåverkan, 20 YH-poäng

Kursen ger en grundläggande förståelse för godstransporters miljöpåverkan idag samt en ökad förståelse för godstransportsystemet och dess aktörer. I kursen ingår miljörisker och möjligheter kopplat till olika transportslag utifrån ett livscykelperspektiv; drivmedel och fordonstyper inom vägtransporter - vad som finns tillgängligt idag och hur framtiden ser ut; investeringskalkyler vad gäller fordonsinvesteringar; aktuellt regelverk inom vägtransporter samt aktuella projekt och bidrag; marknadsföring; konkurrensfördelar; klimatkompensation och green washing; ”nudging” som verktyg för att utveckla bransch och kund.

Effektiva transporter, 10 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge kunskap och verktyg för att effektivisera transportsystem. Kursen ger också en bild över rådande utveckling inom området. I kursen ingår transporteffektivitet, ruttplanering, körteknik, påverkansfaktorer, samordnad varudistribution, att förpacka samt lasta rätt och effektivt.

Säkerhet i transporter och verksamhetslokaler, 5 YH-poäng

Syftet med kursen är att ge kunskap och förståelse vad gäller säkerhetsrisker som kan uppstå vid transporter och i verksamhetslokaler. I kursen ingår hur man förebygger och agerar vid trafikolyckor och olyckor med bränslen och kemikalier, samt bedömning av risker som kan uppstå i verksamhet och lokaler.

Attraktiv arbetsgivare inom transportbranschen, 10 YH-poäng

Kursen ger grundläggande förståelse vad gäller arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Kursen ger även ökad förståelse för faktorer som påverkar trivsel och måendet på en arbetsplats samt hur en arbetsgivare kan arbeta med aktiva åtgärder kopplat till jämställdhet och diskriminering. I kursen ingår gällande regelverk inom arbetsmiljö och arbetsrätt; förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter; hur blir man en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en hälsosam arbetsplats.

Carolyn Belgrave Rappestad

Logistikprogrammet, Norrköpings kommun

011-15 79 22

carolyn.belgraverappestad@norrkoping.se

Logotyp för Östsvenska yrkeshögskolan.

Östsvenska yrkeshögskolan

Vi samarbetar med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.